ly.gif (9193 bytes)

1d.gif (17805 bytes)
 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

施 氏 (15)

施敏二次故乡行(2)

ssyd1501.jpg (14860 bytes) ssyd1502.jpg (19272 bytes)

 施敏夫人在吴江经贸会会场(2002。10。26)

在震泽中学合影(2002。10。26)《更多》

ssyd1503.jpg (8136 bytes) ssyd1504.jpg (17514 bytes)

施敏夫妇到震泽禹迹桥(2002。10。26)

在震泽故居(2002。10。26)

ssyd1505.jpg (16051 bytes)

ssyd1506.jpg (15499 bytes)

在震泽故居(2002。10。26)

在震泽中餐(2002。10。26)

更多 >>


关於本站  地址:江苏省南京市汉中西路汉北街八号
制作:施家治    联系电话:0086-25-86608277
  电子信箱:
shijiazhi@163.com