ly.gif (9193 bytes)

1d.gif (17805 bytes)
 
在欧洲 1 2 3 在美国 1 2 3 4 5
在伊朗 1 2 3 4 5 6 7 8

在欧洲(1)

dm103.jpg (12964 bytes) dm104.jpg (19456 bytes)
在丹麦哥本哈根市区(1990。11) 在哥本哈根中心广场喂鸽子(1990。11)

dm101.jpg (16406 bytes)

dm106.jpg (27903 bytes)

在哥本哈根“名胜”:美人鱼(1990。12)

在哥本哈根住所前(1990。11)

更多 >>


关於本站  地址:江苏省南京市汉中西路汉北街八号
制作:施家治    联系电话:0086-25-86608277
  电子信箱:shijiazhi@citiz.net