ly.gif (9193 bytes)

1d.gif (17805 bytes)

《我在中国远征军的日子》02

中国驻印军军官,卡城江浙上海联谊会前会长葛琪老先生

共8页 2009-01-15(上网)

1 2 3 4 5 6 7 8

更多 >>


关於本站  地址:江苏省南京市汉中西路汉北街八号
制作:施家治    联系电话:0086-25-86608277
  电子信箱:shijiazhi@163.com