ly.gif (9193 bytes)

1d.gif (17805 bytes)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

(22)

 

钱国桢、张鼎洪、傅哲生在深圳相会(2005。11) 钱国桢在深圳全国《噪声与振动控制工程学术会议》上作报告(2005。11)
张鼎洪与夫人钟沪在深圳(2005。11。30) 钱国桢在深圳(2005。11)

更多 >>


关於本站  地址:江苏省南京市汉中西路汉北街八号
制作:施家治    联系电话:0086-25-86608277
  电子信箱:shijiazhi@citiz.net