ly.gif (9193 bytes)

1d.gif (17805 bytes)

创建中央医院记

注:《中央医院》就是今天的《北大人民医院》

2015-03-29

     中央医院原立有施肇曾撰文的“创建中央医院记”碑,现碑已不在,但碑文犹存。文中记载了1918年医院创建的艰辛,寄托了对后来人的期冀,情真意切,读后令人感怀。

创建中央医院记

      古者医有专官,有专学,医师一职载在周礼,医经一家著之七略。年世俞降,官俞失其制,学俞失其传,放坠之续晚,乃扬于欧美诸州。人公于学,学公于官,官公于民。都而郡,郡而邑,邑而乡,咸设院以掌其政,养万民之疾,有隆古之遗风焉。西学东渐,其宗教家恒仿而行之于亚东各国。近十余年来,吾国士夫,远游彼邦,习其刀圭,归而起效所为,颇有其人,而规模狭隘,瞠乎弗如,识者病之。同人鉴及于此,谓国都之地,中外具瞻,宜有所建设,树之风声。爰就阜成门内,相度隙地,创立医院一所,名曰中央,尊首善也。倡其议,计其费,启其工,纂其规程,集在事者为董事会,以时讨论而纠率之,兢兢业业,惟日不足,诚不自知其愿奢力绌,而意似射者之视乎准的也。已属以国家多难,屡遭艰屯。与事诸公,先后星散,创办诸事盖几乎莫得二举焉。其间之委曲周章,盖有人之所不及知者。幸今交通总长曹润田先生,久管部务,迥翔京华,力肩巨任,与肇曾日夕孜孜,某所以贯彻始终之计,时周先生缉之,适长财政,以本院预定之费为数至三十万圆,虑无以集事也,就部款中悉心擘画,以资挹注,得十万元为之倡,复督属僚,共相输助又数千圆,认捐各家陆续收集现金及纸币约九万数仟圆,暨政府公债票四万余圆,综汇成数,仅过三分之二,虽尚有认捐之款可期,而时越情迁,无由徵索。肇曾忝从诸公后,谊不获坐视,遇有所缺,则竭其力之能,至旁阜周匝,弗敢稍吝,而兢兢焉,以祈其成。其间所与反复商榷,如笙镛之相翕,应者,则前中国银行总裁徐容光君,毗赞之力为多。院之基址为废旧市场,民屋栉比,堪估商购,迁贸时日,赖警察总监吴先生镜谭,赖所辖区长董理劝谕,悉得就范。掺斤执畚,于是乎毕集,至审曲执考,朴琢治仪,具则伍君连德尤瘁于此事焉。夫以创始之人,蓄心思,糜财力,历时至二十余月,而甫观厥成,不难且劳欤。虽然,已往规划如此其艰,未来之设备亦正非细,所望将其事者,本仁恕博爱之怀,导聪明精微之智,敦廉洁醇民之行,民胞物与,仓赤胥苏,斯使院之光誉,烂炤寰瀛,八辅九牧,闻风踵起,与欧美诸洲并容齐列,岂不盛哉,岂不盛哉。仅述梗概,用念来兹。

民国七年一月杭县施肇曾记 

更多 >>


关於本站  地址:江苏省南京市汉中西路汉北街八号
制作:施家治    联系电话:0086-25-86608277
  电子信箱:shijiazhi@163.com